Ochrana osobních údajů

 1. Základní ustanovení

a. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zuzana Janoušková, IČ 874 40 407 se sídlem U Nových domů III 460/4, 140 00  Praha 4

(dále jen: „správce“)

b. Kontaktní údaje správce jsou

Zuzana Janoušková

Adresa: U Nových domů III 460/4, 140 00  Praha 4

Email: info@broucivhlave.cz

c. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

d. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

a. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

b. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

a. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

  b. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a zákonných povinností správce s tím souvisejících (zejména ve vztahu ke správci daně); při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), splnění zákonných povinností při vedení účetnictví a plnění daňových povinností. S ohledem na zákonné požadavky vedení účetnictví, plnění daňových povinností a dodání zboží není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, a proto je poskytnutí osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, pokud k tomu poskytnete souhlas.

 c. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

a. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 b. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

a. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 b. Správce nebude předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 6. Vaše práva

a. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 b. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

a. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

b. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamčení dat listinné podobě a zálohování úložišť dat proti smazání.

c. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 8. Závěrečná ustanovení

a. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

b. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

c. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019.